قوانین و مقررات

شرايط ورود:

شرايط ورود در آموزش‎ هاي عالي آزاد به شرح زير است :

• مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري کشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش‎ عالي برابر مصوبات آموزش‎ هاي عالي آزاد،

• داشتن گواهي نامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج کشور، مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه) يا برابر آن آموزش ‎هاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي)،

تبصره 1 - از آنجا که آموزش ‎هاي عالي آزاد در سطوح مختلف مي‎تواند ارايه شود، لذا بسته به آموزش ارايه شده، ممکن است ارايه دانشنامه (يا تصوير تاييد شده) کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري و يا گواهينامه پايان دوره آموزش عالي آزاد مربوط به دوره ای خاص، براي ورود به آموزش جديد ضروري باشد.

• برخورداري از توانايي جسمي متناسب با آموزش يا آموزش ‎هاي انتخابي،

• ساير شرايط و ضوابط اعلام شده از سوي گروه‎هاي آموزشي، دانشکده، پژوهشکده و واحد مربوطه.

تبصره 2 - تحصيل در آموزش ‎هاي عالي آزاد هيچ گونه معافيت تحصيلي از خدمت سربازي براي دانش پذيران فراهم نمي‎نمايد. دانشگاه نيز هيچ گونه تعهدی در خصوص مکاتبه با موارد مرتبط با سازمان نظام وظيفه، محل خدمت سربازی و ... ندارد.

تبصره 3 – برخی از آموزش ها حسب تشخيص کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد می تواند شامل آزمون ورودی باشد.